Home / TỰ HỌC KẾ TOÁN THUẾ / VBHN số 06/VBHN-BTC QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỂM LUẬT THUẾ GTGT

VBHN số 06/VBHN-BTC QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỂM LUẬT THUẾ GTGT

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTC  được hợp nhất từ 5 nghị định chủa chính phủ:

  1. NĐ số 209/2013/NĐ-CP ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn chi tiết luật thuế GTGT có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
  2. NĐ 91/2014/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 10 năm 2014 sửa đổi bổ sung một số điều về nghị định quy định về thuế có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2014.
  3. NĐ 12/2015/NĐ-CP ban hành ngày 12 tahngs 02 năm 2015 quy định chi tiết sửa đổi bổ sung một số điều các luật về thuế có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015
  4. NĐ 100/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 07 năm 2016 Sửa đổi bổ sung, hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của luật GTGT, luật tiêu thụ đặc biệt, luật quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2016
  5. NĐ 10/2017/NĐ-CP ban hành ngày 09 tháng 02 năm 2017 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 04 năm 2017.

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTC quy định, hướng dẫn chi tiết một số điều của luật thuế GTGT và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế GTGT về người nộp thuế, đối tượng không chịu thuế GTGT, Giá tính thuế, thuế suất thuế GTGT, hoàn thuế và nơi nộp thuế.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.

Khoản 2 Điều 3 của Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.

VBHN số 06/ VBHN-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT

Tải về: File đính kèm

VBHN số 06/VBHN-BTC QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỂM LUẬT THUẾ GTGT
5 (1) vote