Home / KẾ TOÁN TỔNG HỢP / Sơ đồ kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp sản xuất theo TT 200

Sơ đồ kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp sản xuất theo TT 200

Bộ sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp sản xuất là tài liệu qua trọng giúp các bạn hạch toán kế toán, kiểm tra tài khoản, đối chiếu, kiểm tra quá trình hạch toán kế toán của mình.

so-do-ke-toan-tong-hop

Ghi chú:

 1. Mua nguyên vật liệu về nhập kho
 2. Xuất NVL cho sản xuất
 3. Lương và các khoản phải trả công nhân trực tiếp
 4. Mua sắn CCDC, các khoản chi phí trả trước
 5. Phân bổ chi phí trả trước vào chi phí SXC
 6. Trích khấu hao TSCĐ vào chi phí SXC
 7. Các chi phí chung khác
 8. Lương và các khoản phải trả cho bộ phận SXC, bán hàng, QLDN
 9. Chi phí khác
 10. K/c chi phí NVL sang chi phí KD dở dang
 11. K/c chi phí nhân công trực tiếp sang chi phí dở dang
 12. K/c chi phí SXC sang chi phí dở dang
 13. Nhập kho thành phẩm
 14. Xuất kho thành phẩm gửi bán
 15. Xuất bán thành phẩm
 16. Ghi nhận giá vốn hàng gửi đã bán được
 17. K/c giá vốn sang TK xác định KQKD
 18. K/c chi phí Tài chính
 19. K/c chi phí bán hàng, QLDN
 20. K/c chi phí khác
 21. Chi phí thuế TNDN
 22. Thuế TNDN phải nộp
 23. K/c lợi nhuận sau thuế
 24. Ghi nhận doanh thu bán hàng
 25. K/c doanh thu bán hàng
 26. Hàng bán bị trả lại
 27. K/c hàng bán bị trả lại
 28. Doanh thu Tài chính và thu nhập khác
 29. K/c doanh thu tài chính và thu nhận khác
 30. K/c lỗ.

Chúc các bạn thành công.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rate this post