Home / KẾ TOÁN TỔNG HỢP / Kế toán tiền lương / Quy trình tính lương và các khoản trích theo lương

Quy trình tính lương và các khoản trích theo lương

Căn cứ để kế toán tiền lương tính lương và hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương là bảng tính lương, bảng thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên tại doanh nghiệp.

I- Quy trình hạch toán lương và các khoản trích nộp theo lương:

quy-trinh-tinh-luong

a.   Hàng tháng căn cứ vào bảng tổng hợp luơng của các phòng ban liên quan, kế toán tiền lương tiến hành các công việc sau: liên hệ phòng nhân sự để lấy bảng lương + chấm công + bảng kê chuyển tiền cho nhân viên qua tài khoản

   Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo QĐ hiện hành của pháp luật.

   Hạch toán các khoản thu qua lương theo quy định

quy-trinh-tinh-luong-1

b.   Lưu trữ hồ sơ liên quan đến hạch toán tiền lương:

   Toàn bộ hồ sơ liên quan đến tiền lương được lưu giữ tại bộ phận kế toán tiền lương theo chế độ lưu trữ tài liệu kế toán hiện hành:

                      Hợp đồng lao động + chứng minh thư phô tô công chứng càng tốt

                      Bảng lương bản gốc của doanh nghiệp

                      Bảng chấm công hàng tháng của các bộ phận

                      Giấy đề nghị tạm ứng lương, phiếu chi tạm ứng tiền lương

                      Bảng lương tạm ứng

                      Bảng kê lương thanh toán cho nhân viên qua ngân hàng bản chính

                      Phiếu chi tiền lương thanh toán bằng tiền mặt

                      Có biên bản bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu và các vật dụng khác trước khi chuyển giao cho cán bộ tiếp nhận công việc.

II- Quy trình tính và thanh toán tiền lương:

   Bước 1: Bộ phận chấm công thực hiện việc chấm công hàng ngày cho nhân viên, cuối tháng chốt công tính toán lương.

   Bước 2: Kế toán tiền lương tập hợp Bảng chấn công và các chứng từ liên quan.

   Bước 3: Căn cứ vào Bảng chấm công, Kế toán tiền lương lập Bảng thanh toán tiền lương, thưởng và các khoản phải nộp và chuyển cho Kế toán trưởng.

   Bước 4: Kế toán trưởng kiểm tra Bảng lương:

+ Nếu đồng ý: chuyển cho Giám đốc xét duyệt và ký (bước 5).

+ Nếu không đồng ý: chuyển trả lại cho Kế toán tiền lương.

   Bước 5: Giám đốc xem xét, duyệt và ký vào BLsau đó chuyển lại cho Kế toán trưởng.

   Bước 6: Kế toán trưởng nhận Bảng lương từ GĐ và chuyển lại cho Kế toán tiền lương.

   Bước 7: Căn cứ vào Bảng lương đã được ký duyệt, Kế toán tiền lương trả lương cho nhân viên, Nhân viên nhận lương và ký nhận: nếu trả bằng tiền mặt phải ký tác xác nhận của nhân viên, chuyển khoản thì phải có bảng tổng hợp nhân viên thanh toán qua ngân hàng có ký xác nhận kế toán trưởng và giám đốc, nhân viên lập phải ký nháy góc bên trái hoặc phải phân mục kế toán trưởng.

        Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về quy trình tính lương, các khoản trích theo lương, việc lưu trữ hồ sơ lương. Chúc các bạn tính lương hạch toán các khoản trích theo lương theo đúng quy định và chính xác.

 


 

 

Quy trình tính lương và các khoản trích theo lương
5 (1) vote