Home / KẾ TOÁN TỔNG HỢP / Kế toán kho / NHỮNG RỦI RO THƯỜNG GẶP TRONG PHẦN HÀNH HÀNG TỒN KHO

NHỮNG RỦI RO THƯỜNG GẶP TRONG PHẦN HÀNH HÀNG TỒN KHO

NHỮNG RỦI RO THƯỜNG GẶP TRONG PHẦN HÀNH  HÀNG TỒN KHO

Hàng tồn kho thuộc tài sản ngắn hạn tại doanh nghiệp, phản ánh năng lực sản xuất, quy mô, trình độ quản lý vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Do tính chất quan trọng của hàng tồn kho nên kế toán kho là một khâu vô cùng quan trọng. Dưới đây chúng tôi chỉ ra rủi ro mà thường gặp ở phần hành kế toán kho, giúp bạn kiểm soát được những rủi ro và sai sót tại danh mục hàng tồn kho.

hang-ton-kho

 • Không kiểm kê HTK tại thời điểm 31/12 năm tài chính.
 • Hàng tồn ko không có chứng từ hóa đơn hợp pháp.
 • Thiếu hồ sơ hàng tồn kho, không có biên bản bài giao, biên bản đánh giá chất lượng hàng tồn kho.
 • Xác định sai giá trị hàng tồn kho
 • Ghi nhận nhập kho không có hóa đơn chứng từ hợp lệ: mua hàng hóa với số lượng lớn nhưng không có hợp đồng, hóa đơn mua hàng không đúng quy định (thu mua hàng nông sản chỉ lập bảng kê mà không viết hóa đơn thu mua hàng nông sản theo quy định của Bộ tài chính).
 • Không tiến hành nhập kho hàng hóa mua vào trong kỳ.
 • Không đối chiếu thường xuyên giữa thủ kho và kế toán.
 • Chênh lệch số lượng hàng tồn kho giữa sổ sách kế toán, và số lượng hàng hóa còn tồn kho thực tế tại doanh nghiệp.
 • Chưa xây dựng quy chế quản lý vật tư, hàng hóa, định mức tiêu hao vật tư hoặc định mức không phù hợp.
 • Vào thời điểm cuối năm, đơn vị không xem xét và kiểm soát tuổi thọ, đặc điểm lý hóa có thể dẫn đến hư hỏng của từng loại hàng tồn kho, không xem xét các điều kiện lưu kho, bảo quản, sắp xếp tại kho để bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn kĩ thuật.
 • Lập phiếu nhập xuất kho không kịp thời, hạch toán xuất kho khi chưa ghi nhận nhập kho.
 • Phiếu nhập xuất kho chưa đúng quy định: không đánh số thứ tự, viết trùng số, thiếu chữ kí, các chỉ tiêu không nhất quán…
 • Chưa lập bảng kê chi tiết cho từng phiếu nhập xuất kho.

hang-ton-kho-1

 • Vật tư hàng hóa sai quy cách không tiến hành lập biên bản xử lý.
 • Số liệu xuất kho không đúng với số liệu thực xuất.
 • Xuất nhập kho nhưng không thực xuất, thực nhập mà ghi số liệu khống.
 • Không ghi rõ phương pháp, Phương thức hủy hàng tồn kho kém chất lượng trong biên bản xử lý hàng tồn kho
 • Nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa kém chất lượng theo biên bản xác định giá trị doanh nghiệp không được xuất ra khỏi sổ sách.
 • Hạch toán sai với hàng hóa đưa vào trực tiếp sản xuất nhưng vẫn cho vào tài khoản kho.
 • Phương pháp tính giá xuất kho, xác định giá trị sản phẩm dở dang chưa phù hợp hoặc không nhất quán.
 • Phân bổ công cụ, dụng cụ theo tiêu thức không phù hợp, không nhất quán; không cóa bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ xuất dung trong kì.
 • Trích lập dự phòng hàng tồn kho không theo giá thị trường, hồ sơ trích lập dư phòng không đầy đủ theo quy định
 • Vật tư hàng hóa thừa thiếu, chưa lập biên bản xử lý trong kfy
 • Hạch toán hàng tồn kho trong kỳ không đúng
 • Đơn giá, số lượng HTK âm do luân chuyển chứng từ chậm, viết phiếu xuất kho trước khi viết phiếu nhập kho.
 • Xuất kho nhưng không hạch toán vào chi phí.
 • Không theo dõi riêng thành phẩm và phế phẩm theo tiêu thức kế toán và tiêu thức kĩ thuật, chưa xử lý phế phẩm.
 • Hạch toán tạm nhập tạm xuất không có chứng từ phù hợp hoặc theo giá tạm tính khi hàng về chưa có hóa đơn nhưng đã xuất dùng ngay, tuy nhiên chưa tiến hành theo giá thực tế cho phù hợp khi nhận được hóa đơn.

NHỮNG RỦI RO THƯỜNG GẶP TRONG PHẦN HÀNH HÀNG TỒN KHO
5 (1) vote