Home / TỰ HỌC KẾ TOÁN THUẾ / Kinh nghiệm làm kế toán thuế / Lịch nộp các báo cáo thuế năm 2020 mới nhất

Lịch nộp các báo cáo thuế năm 2020 mới nhất

Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2020 cụ thể: Hạn nộp thuế môn bài,thuế tài nguyên môi trường, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNCN, quyết toán thuế TNDN mới nhất hiện nay

+ Tháng 1 năm 2020

 • Ngày 20/01/2020: Là ngày hạn chót
 1. Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2019
 2. Thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên môi trường phát sinh trong tháng 12/2019
 •  Ngày 31/01/2020: Là ngày hạn chót
 1. Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2019
 2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý IV/2019
 3. Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2019 ( Nếu Có)
 4. Nộp tiền thuế TNDN Quý IV/2019 ( Nếu Có)
 5. Nộp thuế GTGT, TNCN Quý IV/2019
 6. Thuế môn bài năm 2020
 7. Tờ khai thuế môn bài năm 2020 trường hợp công ty thay đổi vốn điều lệ

lich-nop-bao-cao-thue

+ Tháng 2 năm 2020

 • Ngày 20/02/20: Là ngày hạn chót
 1. Tờ khai thuế GTGT và nộp thuế GTGT tháng 01/2020
 2. Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 02 năm

+ Tháng 3 năm 2020

 • Ngày 20/03/2020: Là ngày hạn chót
 1. Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 2/2020
 2. Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2020
 • Ngày 30/03/2020: Là ngày hạn chót
 1. Báo cáo tài chính năm 2019
 2. Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2019
 3. Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2019
 4. Thuế TNDN năm 2019

lich-nop-bao-cao-thue-2

+ Tháng 4 năm 2020

 • Ngày 20/04/2020: Là ngày hạn chót
 1. Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 3/2020
 2. Các loại thuế phát sinh trong tháng 3/2020
 • Ngày 30/04/20: Là ngày hạn chót
 1. Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2020
 2. Báo cáo sử dụng hóa đơn quý I /2020
 3. Thuế TNCN Quý I/2020
 4. Thuế TNDN tạm tính Quý I/2020
 5. Các loại thuế phát sinh trong quý I/2020

+ Tháng 5 năm 2020

 • Ngày 20/05/20: Là ngày hạn chót
 1. Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 4/2020
 2. Các loại thuế phát sinh trong tháng 4/2020

lich-nop-bao-cao-thue-4

+ Tháng 6 năm 2020

 • Ngày 20/06/2020: Là ngày hạn chót
 1. Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 5/2020
 2. Các loại thuế phát sinh trong tháng 5/2020

+ Tháng 7 năm 2020

 • Ngày 20/07/2020: Là ngày hạn chót
 1. Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 6/2020
 2. Các loại thuế phát sinh trong tháng 6/2020
 • Ngày 30/07/20: Là ngày hạn chót
 1. Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2020
 2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý II/2020
 3. Thuế TNCN Quý II/2020
 4. Thuế TNDN tạm tính Quý II/2020
 5. Các loại thuế phát sinh Quý II/2020

+ Tháng 8 năm 2020

 • Ngày 20/08/20: Là ngày hạn chót
 1. Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 7/2020
 2. Các loại thuế phát sinh trong tháng 7/2020

lich-nop-bao-cao-thue-5

+ Tháng 9 năm 2020

 • Ngày 20/09/2020: Là ngày hạn chót
 1. Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 8/2020
 2. Các loại thuế phát sinh trong tháng 8/2020

+ Tháng 10 năm 2020

 • Ngày 20/10/2020: Là ngày hạn chót
 1. Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 9/2020
 2. Các loại thuế phát sinh trong tháng 9/2020
 • Ngày 30/10/N: Là ngày hạn chót
 1. Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2020
 2. Báo cáo sử dụng hóa đơn quý III/2020
 3. Thuế TNCN Quý III/2020
 4. Nộp thuế TNDN tạm tính Quý III/2020
 5. Các loại thuế phát sinh Quý III/2020

+ Tháng 11 năm 2020

 • Ngày 20/11/2020: Là ngày hạn chót
 1. Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 10/2020
 2. Các loại thuế phát sinh trong tháng 10/2020

+ Tháng 12 năm 2020

 • Ngày 20/12/20: Là ngày hạn chót
 1. Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 11/2020
 2. Các loại thuế phát sinh trong tháng 11/2020

 

 

Lịch nộp các báo cáo thuế năm 2020 mới nhất
5 (2) votes