Home / TÀI LIỆU KẾ TOÁN / CÁCH HẠCH TOÁN VÀ SƠ ĐỒ CHỮ T TÀI KHOẢN 131- PHẢI THU KHÁCH HÀNG

CÁCH HẠCH TOÁN VÀ SƠ ĐỒ CHỮ T TÀI KHOẢN 131- PHẢI THU KHÁCH HÀNG

Tài khoản 131 phản ánh các khoản công nợ phải thu  khách hàng và tình hình thanh toán các khoản công nợ tại doanh nghiệp. Tài khoản này phản ánh số tiền khách hàng còn nợ khi mua hàng hóa, sản phẩm, BĐS, TSCĐ và cung cấp dịch vụ của doan nghiệp.

Tài khoản này các bạn phải theo dõi chi tiết theo từng đối tượng, từng nội dung phải thu cho từng lần thah toán. Cuối năm phải làm bên bản đối chiếu xác nhận công nợ 2 bên để kiểm tra đối chiếu làm căn cứ theo dõi công nợ với khách hàng.

Kết cấu và nội dung phải ánh tài khoản 131- Phải thu khách hàng

Sơ đồ kế toán tài khoản 131- Phải thu khách hàng

Một số ví dụ minh họa tài khoản 131

  1. Ngày 1/3/2020 Công ty xuất kho thành phẩm bán chịu cho công ty TKD 500 sản phẩm A theo đơn giá bán chưa thuế GTGT là 10.000 đ/sp. Thuế GTGT 10% . Hóa đơn GTGT số 0002356

ĐK

Nợ TK 131- TKD : 5.500.000

Có TK 5111: 5.000.000

Có TK 3331: 500.000

  1. Ngày 5/3/2020 nhận được giấy báo có của ngân hàng vietinbank Công ty Đại An tạm ứng 100tr theo hợp đồng kinh tế số 01/DA ký ngày 2/3/2020

ĐK

Nợ TK 1121: 100.000.000

Có TK 131-DA: 100.000.000

  1. Ngày 10/3/2020 nhận được giấy báo có của NH TP bank công ty TKD thanh toán tiền mua hàng theo hóa đơn số 0002356

ĐK

Nợ TK 1121: 5.500.000

Có TK 131-TKD: 5.500.000

Một số lưu ý đối với tài khoản 131

  • Tài khoản 131 là tài khoản lưỡng tính có số dư cả bên nợ và bên có.
  • Tài khoản phải chi tiết theo từng đối tượng khách hàng để đảm bảo việc theo dõi công nợ cho từng đối tượng phát sinh đúng.
  • Cuối năm làm đối chiếu công nợ xác nhận công nợ giữa các bên làm căn cứ chốt số liệu kiểm soát số liệu kế toán
  • Các khoản dư có tài khoản 131 cần kiểm tra xem trong kỳ thu tiền đã xuất bán hàng hóa hay chưa? Tránh trường hợp khách hàng thanh toán doanh nghiệp không xuất hóa đơn khi thanh kiểm tra thuế sẽ bị truy thu doanh thu.

CÁCH HẠCH TOÁN VÀ SƠ ĐỒ CHỮ T TÀI KHOẢN 131- PHẢI THU KHÁCH HÀNG
5 (1) vote